ضوابط قسمت دوم

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت دوم)

توجه به ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گونه ای که در صورت عدم رعایت این ضوابط ممکن است برگه پایان کار به بنا تعلق نگیرد. مهندسین ناظر تمامی قسمت های بنا را مورد بررسی قرار می دهند. راه پله ها نیز یکی از مهم ترین عناصر موجود در ساختمان است که مطابق با مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار می گیرند. به همین منظور در ادامه قصد داریم شما را با ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان، بیشتر آشنا کنیم.

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت دوم)
ضوابط راه پله گرد مطابق با مبحث مقررات ملی ساختمان (قسمت دوم)

ضوابط راه پله گرد در مقررات ملی ساختمان

 • ارتفاع هر پله تا سقف حداقل باید 205 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • در صورت طراحی پاگرد فاصله عمودی هر پاگرد با پاگرد بعدی باید حداکثر 370 سانتی متر باشد.
 • ارتفاع هر پله در بناهای مسکونی و عمومی باید حداقل 10 سانتی متر و حداکثر 18 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • در طراحی کف پله ها مطابق با ضوابط راه پله گرد، هر کف پله حداکثر می تواند 2 درصد شیب داشته باشد.
 • اندازه شعاع کوچک راه پله های گرد از 2 برابر عرض آن نباید کمتر باشد.
 • در صورتی که از راه پله های گرد در مسیرهای خروجی بنا استفاده شود، قسمت پهن کف پله باید حداقل 30 سانتی متر و باریک ترین قسمت کف پله باید حداقل 28 سانتی متر طراحی و اجرا شود.
 • تمامی پله ها باید به یک شکل طراحی شوند.
 • در صورتی که از پله های مارپیچ در خروجی بنا استفاده شود، باید تمامی مقررات زیر به طور کامل رعایت شود:
 • ارتفاع راه پله (اندازه عمودی تمامی پله ها) حداقل 200 سانتی متر باشد.
 • عرض مفید کف پله حداقل 65 سانتی متر باشد.
 • در صورتی که راه پله ها روی سطح شیب دار اجرا شوند، حداکثر اختلاف سطح پله می تواند 8 سانتی متر باشد و بیشتر از آن به هیچ عنوان مجاز نیست.

سایر بخش ها:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *