ضوابط راه پله گرد3

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت سوم)

از آنجایی که راه پله ها در طراحی و اجرای یک ساختمان از وظیفه ای بسیار مهم برخوردار هستند و استحکام و عملکرد آن ها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. توجه به ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.

ضوابط قسمت دوم

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت دوم)

توجه به ضوابط راه پله گرد در طراحی و اجرای آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گونه ای که در صورت عدم رعایت این ضوابط ممکن است برگه پایان کار به بنا تعلق نگیرد. مهندسین ناظر تمامی قسمت های بنا را مورد بررسی قرار می دهند. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.

ضوابط راه پله1

ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان (قسمت اول)

در طراحی راه پله های گرد علاوه بر ابعاد و اندازه راه پله، نیاز است تا به نکات دیگری مانند دسترسی راه پله نیز توجه نمود. به همین دلیل است که ضوابط راه پله گرد مطابق با مقررات ملی ساختمان نیز، هنگام طراحی و اجرای راه پله ها باید در نظر گرفته شود. این محتوا به منظور آشنایی با ضوابط راه پله گرد در مقررات ملی ساختمان، نگارش شده است.