شناسایی اصول نصب پله

برای نصب پله هایی که کف پله و پیشانی پله ی آنها از سنگ پلاک است، باید اقداماتی صورت گیرد.

نظیر زیرسازی، نصب سنگ پله ها ، کنترل تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله ثابت کردن موقّت با ملات گچتیز و در آخر محکم کردن سنگ پله با استفاده از دوغاب ماسه و سیمان

 زیرسازی پله: 

قبل از نصب سنگ پله های آزاد که در خارج از ساختمان قرار دارند و یا پله هایی که در آنها تیرآهن به کار رفته است، ّ زیرسازی اولین پله با در نظر گرفتن طول پله و،… آجرچینی انجام میشود. آجرچینی انجام شده با استفاده از آجرهای مرغوب و ملات ماسه و سیمان با عیار بالا انجام میشود.

مطابق شکل 78 -1

نصب سنگ پیشانی پله و کنترل تراز و  شاقول  بودن آن: 

پس از اجرای زیرسازی پله، سنگ پیشانی پله در محل خود با رعایت فاصله ی دوغاب خور قرار داده شده و با استفاده از تراز به صورت افقی و عمودی تراز میشود.

مطابق شکل 79 -1

ثابت کردن سنگ پیشانی پله با استفاده  از گچ تیز:

در این حالت لازم است ملات گچتیز آماده شده و در قسمت جلوی پله زده شود.

مطابق شکل 80 -1

دوغاب ریزی پشت سنگ پلاک پیشانی  پله:

دوغاب ماسه و سیمان با عیار زیاد و نسبت 1به 3 ( 3پیمانه ماسه و1پیمانه سیمان) آماده شده و در چند مرحله در پشت سنگ ریخته می شود.

مطابق شکل 81 – 1

نصب  سنگ  کف  پله  بر  روی  سنگ  پیشانی  پله: 

پس از اتمام عملیات دوغاب ریزی سنگ پیشانی پله، ملات ماسه و سیمان غوطه ای آماده شده و بر روی زیرسازی آجری ایجاد شده ریخته میشود.
سنگ کف پله با رعایت آبچکان در محل خود قرار گرفته و تراز بودن طول و دادن شیب لازم عرض کف پله کنترل می شود.


مطابق شکل 82 -1

پله های بعدی همانند روش گفته شده بر روی طاق ضربی پله نصب می شوند

خم فارس مرکز طراحی و ساخت و نصب انواع پله پیچ ، پله اسپیرال ، پله دوبلکس و پله های خاص دیگر

دیدگاه ها بسته شده اند.