پروژه راه پله باکسی اجراشده در کافه این_معالی آباد