13757366

13757366

پله شمشیری
کف پله چوب
نرده چوب
اجراشده در هتل کریم خان زند_رودکی