پله اجراشده در هتل کریم خان زند_رودکی | خم فارس شیراز

پله اجراشده در هتل کریم خان زند_رودکی | خم فارس شیراز

پله ورقی طرح چوب

پله ورقی طرح چوب