پروژه اجراشده درنمایشگاه ماشین صابری واقع در بلوار جماران