پله ورقی

پله ورقی

پله ورقی

پله ورقی
کف پله قوطی
نرده استیل
اجراشده در صرافی در خیابان ستارخان