55043481

55043481

قصر سفید

پله ورقی کف آجدار
نرده لوله فلزی
اجراشده در فضای باز مغازه قصر سفید