پله ورقی کف آجدار

پله ورقی کف آجدار

پله ورقی کف آجدار

پله ورقی کف آجدار
نرده لوله فلزی
اجراشده در فضای باز مغازه قصر سفید