راه پله ورقی کف آجدار اجراشده در فضای باز مغازه قصر سفید