راه پله کنسولی

مدل پله معلق

راه پله کنسولی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله معلق

راه پله کنسولی-متریال کف پله ها از چوب

مدل پله کنسولی

راه پله کنسولی-متریال کف پله ها از پلکسی

مدل پله معلق

راه پله کنسولی-متریال کف پله ها از چوب