پله ترکیبی

 ویژگی پله ترکیبی:

 

راه پله های ترکیبی در پروژه ها و ساختمان های مختلف مسکونی،اداری،تجاری و … وبه صوت ترکیبی از پله های کنسولی و سازه میانی،شمشیری و کنسولی و …طراحی و اجرا میشود.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از سنگ

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از چوب و کف پله ها از چوب

مدل پله ترکیبی

راه پله ترکیبی

راه پله محور مرکزی و ورقی-متریال سازه پله از بتن اکسپوز و کف پله ها از چوب