پله اسپیرال

 ویژگی راه پله اسپیرال :

 

این مدل پله نسبت به دیگر انواع پله ، فضای بسیار کمتری را اشغال می کند. به همین دلیل برای استفاده در آپارتمان های کوچک بسیار مناسب است. مقدار فضایی که پله گرد اشغال می کند به ضخامت سقف و نوع پله بستگی دارد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله

راه پله اسپیرال

راه پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله چوب و نرده راه پله فلز

راه پله اسپیرال

راه پله اسپیرال خارجی
متریال پله:کف پله چوب و نرده راه پله ساخته شده از ترکیب چوب و فلز

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس چوب

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال خارجی-کف پله از جنس فلز

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس پلکسی

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس چوب

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس چوب

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس سنگ

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس فلز

مدل پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی-کف پله از جنس فلز

پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله و نرده پله فلز

پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله پلکسی شفاف و نرده پله شیشه

پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله و نرده پله فلز

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله چوب

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله و نرده پله فلز

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله چوب

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله و نرده پله چوب

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله سنگ

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله پلکسی شفاف و نرده پله استیل

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله سنگ

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله پلکسی شفاف و نرده فلزی

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله فلز

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله فلزی و نرده پله استیل

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله پلکسی

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله و نرده پله فلز

راه پله اسپیرال

پله اسپیرال داخلی
متریال پله:کف پله سنگ و نرده پله استیل