پله سازه میانی خطی

مدل پله ستوت فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی -متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی -متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی -متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

مدل پله ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی – متریال سازه پله و کف پله ها از فلز

راه پله سازه میانی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

راه پله سازه میانی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

پروژه مسکونی

متریال  پله: کف پله ها از چوب و نرده راه پله از استیل

راه پله سازه میانی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی
پروژه مسکونی

متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از سنگ

راه پله سازه میانی

راه پله تک محور ستون فقراتی

راه پله تک محور ستون فقراتی

متریال سازه پله و کف پله ها از فلز