پله پیچ سازه میانی

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی دوبل
متریال پله:کف پله ساخته شده از چوب و نرده راه پله فلز

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی تک محور تک شاسی متقارن
متریال کف پله ها فلز

مدل پله سازه میانی

راه پله سازه میانی-متریال سازه پله و کف پله ها از چوب

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی
پروژه مسکونی
متریال  پله: کف پله ها از چوب

مدل پله سازه میانی

راه پله سازه میانی-متریال سازه پله و کف پله ها از چوب

مدل پله سازه میانی

راه پله سازه میانی-متریال سازه پله از فلز و کف پله ها از چوب

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی

متریال پله:پوشش کف پله ها چوب و نرده راه پله از استیل ضد زنگ

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی
متریال پله:کف پله ها از سنگ

راه پله سازه میانی

راه پله سازه میانی

متریال پله:پوشش کف پله ها پلکسی شفاف و سازه پله از استیل ضد زنگ