نمونه کار واحدها

پله

واحد طراحی، ساخت و نصب پله

خم و نورد انواع مقاطع فلزی

خم و نورد انواع مقاطع فلزی

برش و خم ورق

واحد برش و خم ورق

حفاظ

واحد حفاظ و نرده