نمونه کار واحدها

پله

واحد طراحی، ساخت و نصب انواع راه پله

خم و نورد انواع مقاطع فلزی

خم و نورد انواع مقاطع فلزی

برش و خم ورق

واحد برش و خم ورق