نمونه کار راه پله کنسولی

 راه پله کنسول یا سرآزاد و یا معلق ،به انواعی از پله گفته میشود که عموما دارای یک تکیه گاه (که عموما دیوار میباشد) هستند 

به عبارتی یک سر گیر دار هستند.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده راه پله کنسولی