نمونه کارراه پله سازه میانی

راه پله های سازه میانی به دسته ای از پله گفته میشود که شاسی پله، در مرکز به صورت تکی و یا دوبل استفاده میشود.

در پله های سازه میانی محور یا شاسی پله در زیر پله به صورت متقارن و یا نامتقارن نیز وجود دارد.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده راه پله سازه میانی