نمونه کارراه پله سازه میانی

راه پله های سازه میانی به دسته ای از پله گفته میشود که شاسی پله، در مرکز به صورت تکی و یا دوبل و یا به صورت متقارن و نا متقارن در پله استفاده میشود.

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده راه پله سازه میانی