برش و خم ورق

 خم و برش انواع ورق:

 

مرکز مهندسی خم فارس با ارایه خدمات در زمینه برش و خم ورق از ضخامت 0.5 میلیمتر تا 25 میلیمتر آماده خدمات رسانی در کلیه زمینه های صنعتی میباشد بخشی از خدمات مرکز مهندسی خم فارس:
برش ورق تا ضخامت 2 میلیمتر و به طول 2.5 متر
برش ورق از ضخامت 2 میلیمتر تا 25 میلیمتر به طول 3متر
خم انواع ورق تا ضخامت 4 میلیمتر به طول 3 متر با دقت و کیفیت بالا
خم انواع ورق تا ضخامت 15 میلیمتر به طول 7 متر طبق الگو یا نقشه
خم انواع ورق تا ضخامت 30 میلیمتر به طول 3.5 متر
خم انواع مقاطع فلزی

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده خم ورق،خم مقاطع فلزی و انواع راه پله

ارتباط با واحد خم و نورد
28135285
34837131
37196615
38567283
51409639
56883741 ریل
68805600
76857379 خم ورق
85145210
76394233
82226652
84061572
54039401 خم ورق
42062734
40728736 کف فرغون
50173479 کرکره
59779712 خم ورق
39502860
58009712خم ورق
21726999 خم و برش ورق
64418520 صندلی پارک
56162419
36644981
92197375 اتاق ماشین
66088102 خم ورق
55698444 خم ورق
12114788 خم ورق
48355970 خم ورق
خم و برش ورق
خم ورق
خم ورق
خم ورق
خم ورق
خم و برش و ورق
خم و برش ورق
خم و برش ورق
خم ورق
خم ورق
خم مقاطع
خم ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم ورق
خم ورق
خم انواع ورق
خم ورق