برش و خم ورق

خم و برش ورق :

 

مرکز مهندسی خم فارس با ارایه خدمات در زمینه برش و خم ورق از ضخامت 0.5 میلیمتر تا 25 میلیمتر آماده خدمات رسانی در کلیه زمینه های صنعتی میباشد بخشی از خدمات مرکز مهندسی خم فارس:
برش ورق تا ضخامت 2 میلیمتر و به طول 2.5 متر
برش ورق از ضخامت 2 میلیمتر تا 25 میلیمتر به طول 3متر
خم انواع ورق تا ضخامت 4 میلیمتر به طول 3 متر با دقت و کیفیت بالا
خم انواع ورق تا ضخامت 15 میلیمتر به طول 7 متر طبق الگو یا نقشه
خم انواع ورق تا ضخامت 30 میلیمتر به طول 3.5 متر
خم انواع مقاطع فلزی

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده خم و برش انواع ورق ،خم مقاطع فلزی و انواع راه پله

ارتباط با واحد خم و نورد
خم و برش ورق
34837131
37196615
38567283
51409639
خم و برش ورق
خم و برش ورق
76857379 خم ورق
85145210
76394233
خم و برش ورق
84061572
54039401 خم ورق
خم و برش ورق
40728736 کف فرغون
50173479 کرکره
59779712 خم ورق
39502860
58009712خم ورق
خم و برش ورق
64418520 صندلی پارک
56162419
خم و برش ورق
92197375 اتاق ماشین
خم و برش ورق
55698444 خم ورق
12114788 خم ورق
48355970 خم ورق
خم و برش ورق
خم ورق
خم و برش ورق
خم ورق
خم ورق
خم و برش و ورق
خم و برش ورق
خم و برش ورق
خم ورق
خم ورق
خم مقاطع
خم ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم ورق
خم ورق
خم انواع ورق
خم ورق