برش و خم ورق

 خم و برش انواع ورق:

 

مرکز مهندسی خم فارس با ارایه خدمات در زمینه برش و خم ورق از ضخامت 0.5 میلیمتر تا 25 میلیمتر آماده خدمات رسانی در کلیه زمینه های صنعتی میباشد بخشی از خدمات مرکز مهندسی خم فارس:
برش ورق تا ضخامت 2 میلیمتر و به طول 2.5 متر
برش ورق از ضخامت 2 میلیمتر تا 25 میلیمتر به طول 3متر
خم انواع ورق تا ضخامت 4 میلیمتر به طول 3 متر با دقت و کیفیت بالا
خم انواع ورق تا ضخامت 15 میلیمتر به طول 7 متر طبق الگو یا نقشه
خم انواع ورق تا ضخامت 30 میلیمتر به طول 3.5 متر

شرکت فنی مهندسی خم فارس تولید کننده انواع مدل پله

28135285
34837131
37196615
38567283
51409639
56883741
68805600
76857379 خم ورق
76394233
82226652
84061572
85145210
خم و برش ورق
42062734
خم و برش و ورق
خم و برش ورق
54039401 خم ورق
خم ورق
خم ورق
40728736
خم و برش ورق
50173479 خم و برش ورق
خم ورق
خم ورق
خم ورق
خم مقاطع
39502860
خم ورق
59779712 خم ورق
55698444 خم ورق
12114788 خم ورق
خم ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم وبرش و برک ورق
خم ورق
خم ورق
خم انواع ورق
خم ورق
64418520
56162419
36644981
92197375
66088102 خم ورق
48355970 خم ورق
58009712خم ورق
21726999 خم و برش ورق